• Fundacja Sedina HS

Statut fundacji Sedina HS

 

  Postanowienia ogólne

   

  § 1

   

  Fundacja pod nazwą

  1.      zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

  Daniela Jaśkiewicza zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Dąbrowskiego w kancelarii notarialnej w Szczecinie w dniu 23.12.2015 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

  2.      Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

   

  § 2

   

  Fundacja ma osobowość prawną.

   

  § 3

   

  Siedzibą fundacji jest Będargowo

   

  § 4

   

  1.      Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

  2.      Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

   

  § 5

   

  Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

   

  Cele i zasady działania Fundacji.

   

  § 6

   

  Celami Fundacji są:

  1.      Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

  2.      Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

  3.      Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.

  4.      Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

  5.      Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

  6.      Wsparcie wychowania i wykształcenia dzieci i młodzieży w Polsce.

  7.      Promocja i organizacja wolontariatu.

  8.      Prowadzenie szeroko rozumianej działalności charytatywnej.

  9.      Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa, w szczególności turystyki i dziedzictwa kulturowego.

  10.   Wspieranie i promowanie działań mających na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, a także leczenie osób chorych lub znajdujących się w sytuacji zdrowotnej.

   

   

  § 7

   

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1.      Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, konsultacji i zgrupowań z zakresu zgodnego z celami działań fundacji.

  2.      Organizowanie imprez sportowych, także integracyjnych, realizujących programy edukacyjne i szkoleniowe.

  3.      Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i publicystycznej.

  4.      Skupienie wokół idei Fundacji działaczy i miłośników sportu i aktywności fizycznej.

  5.      Zdobywanie środków finansowych na rzecz polskich sportowców, w tym pozyskiwanie sponsorów oraz korzystanie z programów publicznych.

  6.      Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi (krajowymi i zagranicznymi) w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

  7.      Wspieranie powstania nowych ośrodków sportowych.

  8.      Wspieranie szkół publicznych i niepublicznych. 

  9.      Organizowanie wydarzeń służących popularyzacji i promocji turystyki konnej oraz jeździectwa jako formy aktywnego spędzania czasu.

  10.   Zdobywanie środków finansowych na rzecz wydarzeń służących popularyzacji sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, w tym pozyskiwanie sponsorów oraz korzystanie z programów publicznych.

  11.   Angażowanie mediów w realizację tematyki związanej z zakresem działalności fundacji.

  12.   Zapewnienie wsparcia materialnego dzieci i młodzieży oraz różnorodnych organizacji (w tym szkolnych) w związku z kształceniem i wychowywaniem.

  13.   Inicjowanie, organizowanie, pozyskiwanie i udzielanie wsparcia rzeczowego i finansowego w szczególności na rzecz:

        dzieci i młodzieży,

        uczniów i studentów,

        mieszkańców obszarów wiejskich,

        osób z niepełnosprawnościami, a także osób w trudnej sytuacji zdrowotnej,

        osób dotkniętych trudną sytuacją życiową lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,

        sportowców, artystów i naukowców.

  14. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji,

  15. działalność na rzecz osób wykluczonych i z niepełnosprawnością;

  16. przedsięwzięcia wspierające budowanie więzi społecznych;

  17. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  18. promocję i organizację wolontariatu;

  19. prowadzenie działalności w zakresie organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć o

        charakterze społecznym, integracyjnym, sportowym i kulturalno-oświatowym;

  20. działania podnoszące efektywność osobistą i zawodową,

  21. działania wspierające promocję i rozwój metod sprzyjających rozwojowi indywidualnemu

        i społecznemu,

  22. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele Fundacji.

   

   

   

  § 8

   

  1. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może:

  a. współpracować z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się realizacją celów statutowych Fundacji, w szczególności z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zainteresowanymi celami statutowymi Fundacji;


  b. wspierać działalność innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest zgodna z celami Fundacji.

   

  2. Do prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudniać pracowników i zleceniobiorców.

   

   

  Majątek i dochody Fundacji.

   

  § 9

   

  Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

   

  § 10

   

  1.     Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

  a)      darowizn, spadków, zapisów,

  b)      dotacji i subwencji oraz grantów,

  c)      dochodów ze zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych,

  d)      dochodów z majątku Fundacji, w tym z oddanych do odpłatnego korzystania rzeczy i praw majątkowych,

  e)      dochody ze sprzedaży składników majątku Fundacji,

  f)       odsetek i lokat bankowych,

  g)      świadczeń osób prawnych lub osób fizycznych,

  h)      statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego,

  i)       środków z funduszy publicznych,

   

  1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

  2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego lub jako odpłatna działalność pożytku publicznego.

  3. Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie celom statutowym Fundacji. Fundacja nie działa bowiem w celu osiągnięcia zysku.

  4. Fundacja może prowadzić, w kraju i za granicą, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

  5. Fundacja może ubiegać się o przyznanie jej statusu organizacji pożytku publicznego i w tym celu przeprowadzić procedurę zmiany Statutu, jeżeli taka zmiana będzie konieczna.

  6. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach.

   

   

  § 11

   

  1.      Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

  2.      W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

  3.      W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

   

   

  Władze Fundacji.

   

  § 12

   

  1.      Władzami fundacji są:

  a)               Rada Fundacji,

  b)               Zarząd Fundacji.

  2.      Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

   

  Rada Fundacji.

   

  § 13

   

  1.      Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

  2.      Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.

  3.      W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

  4.      Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

  5.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

  6.      Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

  7.      Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

  8.      W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

  9.      Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

   

  § 14

   

  1.      Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

  2.      Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

  3.      Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

   

  § 15

   

  Do zadań Rady należy w szczególności:

  1.      Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

  2.      Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

  3.      Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

  4.      Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

  5.      Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

  6.      Nadzór nad działalnością Fundacji.

  7.      Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

   

  § 16

   

  Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

  1.      żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

  2.      dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

   

  Zarząd Fundacji.

   

  § 17

   

  1.      Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

  2.      Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

  3.      Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

  4.      Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady, za zgodą fundatorów.

   

  § 18

   

  1.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

  2.      Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  a)               uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

  b)               uchwalanie regulaminów,

  c)               sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

  d)               ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

  e)               podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

  f)                przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

  g)               występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

  3.      Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

  4.      O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

  5.      Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

  6.      Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

   

   

  Sposób Reprezentacji

   

  § 19

   

  W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes zarządu jednoosobowo (reprezentacja samodzielna). Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może wówczas składać również drugi członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub drugi członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

   

  Zmiana Statutu

   

  § 20

   

  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

   

   

   

   

   

  Połączenie z inną fundacją.

   

  § 21

   

  1.      Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

  2.      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

   

  § 22

   

  W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

   

  Likwidacja Fundacji.

   

  § 23

   

  1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

  2.      Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

   

   

   

   

  § 24

   

  Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

   

   

  § 25

   

  Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.